Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Яукб коласна ростаняхсочинение


Яукб коласна ростаняхсочинение


Ен вернецца у Мiнск! У вершы "Мужык", напiсаным у турме, Колас не толькi расказвае пра цяжкае жыцце беларуса-працаунiка, але i заклiкае яго да барацьбы за лепшую долю. Але ж жыу па прынцыпу "мая хата з краю". Броука, многа дзе пабываушы, бачыу, што у свеце неспакойна, што есць людзi, якiх"так цягне да бою". У цэнтры яго-сям'я Уласа Курсака. Асаблiва праявiуся талент К. Разам з традыцыйнымi тэмамi подзвiг у Вялiкай Айчыйнай вайне, мiрная стваральная праца, жыцце калгаснай вескi, маральна-этычныя праблемы у беларускай драматургii узнiкаюць новыя. I менавiта за сувязь з партызанамi мацi пайшла на жудасную смерць. Францыск Скарына i Мiкола Гусоускi - выдатныя прадстаунiкi беларускай культуры ХVI стагоддзя 3. Купалы, можа стаць толькi той творца,якi узгадаваны,успешчаны на нацыянальнай глебе. Купала , але i кожны радок паэмы. Асноуныя рысы характару: а шчырасць, адкрытасць у адносiнах да Ганны, мацi; б цвёрдасць, цярплiвасць, стойкасць; в працавiтасць любоу да штодзённай сур'ёзнай працы перадалася Васiлю ад бацькоу i дзядоу: у працы змалку загартоувалiся людзi ; г недаверлiвасць, замкнутасць ён не мог верыць, што хтосьцi будзе дбаць пра яго выгаду: вопыт сведчыу адваротнае ; д упартасць надзея была толькi на самога сябе: гэтым ён мог захаваць сваю незалежнасць ; е сквапнасць пашкадавау Грыбку, у якога захварэла дзiця, лыжку мёду ; 3. Аповесць "Мост" - пра новы этап у каханнi Пятра i Сашы. Ен проста не можа працаваць абыяк. Страх i боязнь яе прапалi, i С. Часамi ён памыляуся, але нiколi не iшоу на кампрамiс са сваiм сумленнем. Сваю удзячнасць народу за любоу да паэзii,"за кут у родным краю,за хлебсоль без клапот" выказвае пясняр у вершы "За усе" 1926. Быкаву была прысуджана Ленiнская прэмiя, вайна паказана праз успрымацце яе мiрным жыхаром. Раман складаецца з дзвюх частак. Яна, па-першае, тыповыя абставiны, у якiх жывуць, дзейнiчаюць героi. Чорны хацеу паказаць згубны уплыу, разбуральнае уздзеянне на чалавека уласнiцкай маралi, раскрыць працэс пакутлiвага вызвалення чалавека ад iндывiдуалiстычнай псiхалогii, выявiць рэальныя цяжкасцi складання новых узаемаатносiн памiж людзьмi, новых поглядау на працу, сям'ю. Яна гнеуна выкрывае падхалiмства. Праяуляецца яна, прауда, скупа, не на людзях i нават не да людзей. Васiль i Ганна учынкi Ганны бескарыслiвыя, пазбауленыя разлiку. Народ у трылогii Якуба Коласа "На ростанях". Пад яго прыгнетам "стогне змучана Украiна, к небу шле пракляцце". Яго творы характарызуюцца шырыней погляду на свет з фiласоуска-аналiтычным асэнсаваннем рэчаiснасцi. У п'есе "Хто смяецца апошнiм" праявiлася майстэрства К. Хай думаюць - дзе?


Праяуляецца яна, прауда, скупа, не на людзях i нават не да людзей.


Iнтуiтыуна Лабановiч адчувае душэуную Ядвiсiну няустойлiвасць мiтусню супярэчлiвых пачуццяу, таму, баючыся абразы, надае сваiм прызнанням жартаулiвую форму. Горыч ад гэтых уражанняу, невымерны боль за мацi i нарадзiлi паэму "Голас сэрца", якую П. Колас заусёды чэрпау натхненне i сiлу. Вось Мiхал вяртаецца "з абходу", любуецца "ярыною i жытамi", вельмi выразна выяуляючы схаваную, стосную мяккасць сваей натуры. Змагаючыся с чалавечым раунадушшам, Г. Тры раздзелы паэмы прысвечаны песнi Тарасавай, бястрашнаму, непадкупнаму слову кабзара. Так здарылася, што жыць на бел. Жыць у мясцiнах, дзе усе нагадвала Ядвiсю, першае, захлiснуушае усю iстоту, але няудалае каханне, ен не здолеу бы. У дадатак да усяго хiтрая жонка прыдумала свайму мужу некалькi хвароб, у тым лiку "камянi" у печанi, каб да яго меней чаплялiся, а больш спачувалi, як таму Макару Сяменавiчу, сакратару райкома: "Захварэу бедны... Да такой думкi прыходзiць паэт.

Related queries:
-> урок практика перевод из одной системы в другую 10 11 класс конспект
Ен Ен адтуль будзе кiраваць… I Калiберау "пацiскае", "закручвае гайкi", днюе i начуе на парадах i пасяджэннях.
-> как откатить драйвер дисплея
яукб коласна ростаняхсочинение -> драйвер soltek nforse
Яна, па-першае, тыповыя абставiны, у якiх жывуць, дзейнiчаюць героi.
-> видеоурок карандашного рисунка в фотошопе бесплатно
Мост, якi злучае два процiлеглыя берагi ракi, злучыу два людскiя лесы.
-> краткие ответы по педогогике за 1 курс
На беларускай мове "Песня" з'явiлася нядауна - у другой палове 60-х гг.
->SitemapЯукб коласна ростаняхсочинение:

Rating: 98 / 100

Overall: 77 Rates